Bạn n*o có ai giới thiệu giúp mình 01 bạn nữ kế toán biết kê khai thuế, lên BCTC, t*nh toán lãi lỗ.